Privacyverklaring

Karin van Aalst Coaching heeft een privacyreglement over het omgaan met clientgegevens en betrokkenen.  In het kader van onze dienstverlening informeer ik u hierbij hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Karin van Aalst Coaching
Frans Halslaan 85, 6814 JP Arnhem
Telefoonnummer: 06 20873251
Emailadres: mail@karinvanaalst.nl
BTW. nr: NLOO1859354B36
Kvk nr: 75289024

Welke gegevens verwerken wij ?

Karin van Aalst Coaching verkrijgt uw persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een coach-traject.

De volgende gegevens verwerken wij, indien van toepassing.

  1. Naam, voornamen, voorletter, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens van betrokkene;
  2. Indien van toepassing de NAW gegevens en financiële gegevens van de opdrachtgever;
  3. Gegevens over de aard en het verloop van de ontwikkeltrajecten, bestaande uit aantekeningen van de coach, gesprekverslagen van zowel de coach als de client, email-correspondentie voor zover dit bettrekking heeft op het ontwikkelproces.
  4. Financiële gegevens voor bijvoorbeeld facturering en correspondentie hierover, zoals bankgegevens.

Met welk doel verwerken wij deze gegevens ?

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor communicatie met client en opdrachtgever en eventueel derden, die betrokken zijn bij het coachtraject.
  • Voor het bieden van coaching / begeleiding.
  • Voor administratief beheer van clienten; cliëntenbestand, facturering en informatieoverdracht.
  • Contact te onderhouden met (oud-)clienten, opdrachtgevers en relaties.  

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd, tenzij er een andere wettelijke verplichting is, die het langer bewaren van gegevens verplicht stelt.

Inhoudelijke gegevens over een coachtraject dat u bij ons volgde, bewaren we maximaal 2 jaar, vanaf het laatste moment dat we contact hadden, tenzij client / opdrachtgever andere wensen hebben.

N.A.W. gegevens van organisaties behouden wij, voor het versturen van een mailing, tenzij de organisatie laat weten hier geen behoefte aan te hebben.

Hoe gaan we om met vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens ?

Wij zullen uw informatie uiteraard niet delen met anderen. Wij zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht en aan de Ethische Gedragscode van de Nobco (zie hiervoor www.nobco.nl).

Persoonlijke data, zoals verslagen, reflecties, aantekeningen en rapporten worden opgeslagen op de pc, voorzien van wachtwoord.

Bedrijfsinformatie en facturen worden opgeslagen op de pc, voorzien van wachtwoord.

Er worden geen persoonlijke gegevens en data in de Cloud bewaard.

Wanneer daartoe een wettelijke plicht bestaat kan het zijn dat wij persoonsgegevens dienen te verstrekken aan derden. Indien wij voor trainingsdoeleinden clientverslagen gebruiken, zullen we deze anoniem versturen en te allen tijde uw toestemming  hiervoor vragen.

Hoe gaan wij om met Social Media?

Wij gebruiken social media om Karin van Aalst Coaching onder te aandacht te brengen. Mochten wij uw naam en/of foto willen gebruiken, zullen we hiervoor  te allen tijde vooraf toestemming aan u vragen.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voor een goede werking van onze website en om de kwaliteit van de website te beheren en te verbeteren, gebruiken wij cookies.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 07-12-2021. Nieuwe versies van de privacyverklaring worden altijd op deze website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van de eventuele wijzigingen.

Heeft u nog vragen?

Indien u nog vragen heeft over ons privacyreglement, dan kunt u contact met ons opnemen.